نمایشگاه انفرادی نقاشی ” شیدا قلی پور” با عنوان ” وهم و رنگ”

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۱ اردیبهشت  ۱۴۰۱

 

 

 

 

masterpieces