هوووم کانسپت،
یک فرایند تکوین زیبا آفرینی است …
برآیندی از اصول ، در کنار خلاقیتهاست ،

محتوی وفرهنگ وعشق و
جریان است ،

نجوایی برآمده از فعالیتهای فکری و تجسمی است
انباشتگی شعور متنوع هنری است ،

حجمه ای از ترکیب احجام و رنگها و بافتها
فضایی زنده و گویا
یک تلاش مستمر در حفظ زیباییهای محیط است ،
آفرینش طبایع ، و حضور تضادها و وحدتهاست ،

تلطیف فضا ، و تصلب محکم اشیا در کنار هم است ،

عینیت خط و خطوط در فضای سه بعدی
لمس واقعیت و
حس واقعی شعر در زندگانی است …