کیوان عسگری

نقاش ، مدرس دانشگاه هنر تهران ،شرکت در بیش از هشتاد نمایشگاه گروهی ،هفت نملیشگاه انفرادی ،برپایی دو نمایشگاه انفرادی در آمریکا ، عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران و ، عضو انجمن تصویرگران

IMG_0010 IMG_0001 IMG_0005

masterpieces