گالری نگاه

کندویی در تن

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان کندویی در تن به هنربانی عظیم مرکباتچی در گالری نگاه دایر است  و تا ۱۱ مهر ادامه خواد داشت.