چهل سال هنر

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان ” چهل سال هنر ” از ۱۲ بهمن ماه در گالری نگاه بر پا شده که نگاهی به هنر نقاشی در چهل سال اخیر یعنی هنر پس از انقلاب دارد.

masterpieces