هانیبال الخاص

متولد ۲۶خرداد ۱۳۰۹ در کرمانشاه.

۲۳شهریور ۱۳۸۹ در کالیفرنیا. نقاش، منتقد و مدرس هنری؛ مترجم و نویسنده ایرانی. از نقاشان نوگرا که آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگراست

masterpieces