نمایشگاه گروهی نقاشی زویا قلی زاده و تارا نظمعلی زاده با عنوان ”نگاه در نگاه”

از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

 

masterpieces