نمایشگاه گروهی نقاشی “حیرانی”

از ۲۸ مهر تا ۱۰ آبان

آثار: سارا سعادتفرد، معصومه خدابخشی، الهه نجفی پور، سمیه عطااللهی، ستاره فرهنگی، سارا خودیکار، ندا صبرلویی، حسنیه طباطبایی، نگار کیا، بهناز مرادی، پگاه ملاحسنی، زینب همتی

IMG_9389

IMG_9394

IMG_9406

masterpieces