نمایشگاه گروهی نقاشی تارا نظم علیزاده و زویا قلی زاده با عنوان ”نگاه در نگاه”

۳۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

masterpieces