نمایشگاه عکاسی امیرمسعود ملکی با عنوان “نغمه‌های ناشنیده از سمفونی بلوچستان”

 

 

masterpieces