نمایشگاه بزرگان هنر ایران

هنرمندان:

علی اکبر صادقی_محمد علی ترقی جاه_ ناصر اویسی_منوچهر نیازی_حسینعلی ذابحی

ابراهیم فرجی _حسین محجوبی _فریدون آو _محمد فاسونکی _هانیبال الخاص _صادق تبریزی

غلامحسین نامی‌_ژازه تباتبایی _علی گلستانه -فرح اصولی _بهمن محصص

جلال شباهنگی _محمد احصایی _ احمد نصراللهی

 

گشایش: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹

ساعت: ۱۶:۰۰ _۲۱:۰۰

اختتامیه: ۷ آبان ماه ۱۳۹۹

بازدید همه روزه به جر دوشنبه‌ها

ساعات بازدید: ۱۲:۰۰ _ ۱۸:۰۰

 

masterpieces