نمایشگاه انفرادی نقاشی “ناهید ضامنی” با عنوان “همین چند روز پیش”

افتتاحیه: ۴ تیر ۱۴۰۰  ساعت ۱۶ تا ۲۰

اختتامیه: ۱۶ تیر ۱۴۰۰

بازدید همه روزه به جز دوشنبه‌ها

ساعات بازدید عموم: ۱۲ تا ۱۸


Solo Painting Exhibition

by: “Nahid Zameni”

title: “These Few Days “

Opening: 25 Jun 2021

From 16:00 _ 20:00

End: 7 Jul 2021

Visiting Hours: Daily 12:00_ 18:00

Except Monday

masterpieces