نمایشگاه انفرادی نقاشی محمد مستاندهی با عنوان “رستاخیز”

از ۱۴ مهر تا ۲۶ مهر ۹۶

130 X 90 تهران را آب برد

 

 

 

95 X 65

 

 

masterpieces