نمایشگاه انفرادی نقاشی “بیتا علی آبادی” با عنوان “پاولیون”

۲۵ تیر تا ۶ مرداد ۹۴

 

IMG_5109

IMG_5106

IMG_5112

IMG_5107

masterpieces