نمایشگاه انفرادی نقاشی افشین کوشا “واسطه”

افتتاحیه: جمعه ۱۰ مرداد از ۱۶ تا ۲

بازدید هر روز از ۱۱ تا ۱۹ به جز دوشنبه‌ها

اختتامیه چهارشنبه ۲۱ مرداد

masterpieces