نمایشگاه انفرادی نقاشیخط رحیم حسن نائینی

بیست و چهارم  الی ششم بهمن ماه ۱۳۹۲ در گالری نگاه.

poster rahim hasan naeini smalll

masterpieces