نمایشگاه انفرادی “علی اکبر صنعتی” با عنوان “از موزه تا موزه از کرمان تا تهران”

۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ – ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰

masterpieces