نمایشگاه انفرادی بیتا صدری

نقاشی برای من از طبیعت و در مواجه‌ی عینی آغاز می‌شود؛ اما در ادامه ، این اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ هستند که کار را پیش می‌برند.
موضوع را معمولا در طی برخورد با ابژه‌های موجود به دست می‌آورم . این فرایند نقاشی کردن، همراه با اتفاق‌هایی که در حین کار رقم میخورند ، باعث به وجود آمدن لذت در من می‌شود؛ و نه صرفا روشن ساختن موضوع در همان ابتدای کار.

بیتا صدریبیتا صدری در نگاه

masterpieces