نمایشگاه آثار برگزیده بزرگان هنر ایران ۹۲

سیمین اکرامی

IMG_4619

سیمین اکرامی

IMG_4623

ژازه طباطبایی

IMG_4644

لیلی متین دفتری

IMG_4642

ژازه طباطبایی

IMG_4639

علی اکبر صادقی

IMG_4608

رضا لواسانی

IMG_4612

ژازه طباطبایی

IMG_4616

بهرام دبیری

IMG_4614

نصرالله افجه ای

IMG_4627

ژازه تباتبایی

IMG_4638

فرامرز پیلارام

pilaram 30 x 30 cm

محمد احصائی

۴۰x40 cm-2

ژازه طباطبایی

jaze 2

masterpieces