محمد مستاندهی

محمد مستان دهی ۱۳۶۶ تهران

کارشناسی نقاشی ایرانی دانشگاه هنر اسلامی‌تبریز۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی:

گالری هنر ایران با عنوان نگارگرانه۱۳۹۳

گالری آتبین با عنوان شادی مشکوک ۱۳۹۳

گالری آتبین با عنوان‌هالووین ایرانی ۱۳۹۴

گالری نگاه با عنوان رستاخیز ۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی :

گالری آتبین با عنوان چند پرده از بهشت ۱۳۹۳
گالری نات با عنوان موزه اشیاء مسروقه ۱۳۹۴
گالری تاروپود شیراز با عنوان اردیبهشت ۱۳۹۵
گالری دنا با عنوان هشتگ ۱۳۹۶