محسن صادقیان

آثار محسن صادقیان در وصفی ناب، سنگینی نوعی رنج و اندوه را به دوش می‌کشد که به نحوی ظریف و لطیف در اثر شاهد آن هستیم.

masterpieces