عین الدین الصادق زاده و محسن دائی نبی (خط نقاشی)

۶ آذر تا ۱۸ آذر ۱۳۹۳

 

۲۰۱۴-۱۱-۲۷ ۱۹.۳۱.۱۳

۲۰۱۴-۱۱-۲۷ ۱۸.۵۷.۳۵

 

۲۰۱۴-۱۱-۲۷ ۱۹.۳۸.۱۵

masterpieces