علی مشهدی الاصل

متولد۱۳۵۸ تهران

فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه تهرا

لیسانس نقاشی از آکادمی‌هنر روم/ایتالیا

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری نگاه پاییز ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری هفت ثمرسال ۱۳۹۲

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری ماه مهر سال ۱۳۸۷

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری هفت ثمر سال ۱۳۸۶

نمایشگاه انفرادی نقاشی در مرکز هنری شفق سال ۱۳۸۳

و چندین نمایشگاه گروهی دیگر…

 (4)44105_0516 105_0514 (5) (9) (17)

masterpieces