عسل کاظمیان

لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر و معماری تهران

نمایشگاه گروهی گالری سبک سال ۱۳۸۰

نمایشگاه گروهی گالری شیرین  پاییز سال ۱۳۸۹

نمایشگاه گروهی گالری آرت سنتر پاییز ۱۳۸۹

نمایشگاه آثار برگزیده در خانه هنرمندان زمستان سال ۱۳۸۹

نمایشگاه انفرادی گالری جرجانی سال ۱۳۹۰

نمایشگاه انفرادی گالری جرجانی  سال ۱۳۹۱

28 پایان 12 بدها 6...

 

masterpieces