زویا قلی زاده

طراح جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و مدرس کودکان

نمایشگاه‌های انفرادی :

گالری خاک ۱۳۸۳

گالری مهرین ۱۳۸۵

گالری والی ۱۳۸۶

گالری والی ۱۳۸۷

گالری ایگرگ ۱۳۹۰

نمایشگاه‌های گروهی :

سبک ، خاورمیانه ، نگاه ، گلستان

masterpieces