نمایشگاه “شش ضلعی”روح الله شمسی زاده (مجسمه)

۲۲ آبان تا ۴ آذر ۱۳۹۳

 

۲۰۱۴-۱۱-۱۳ ۱۶.۲۲.۳۲

 

 

۲۰۱۴-۱۱-۱۳ ۲۰.۰۹.۰۵

۲۰۱۴-۱۱-۱۳ ۱۹.۵۷.۳۹

masterpieces