رضا مافی

متولد ۵ آذر ۱۳۲۲ در تهران. در ۴مهر ۱۳۶۱

خوش نویس صاحب نام و از هنرمندان تاثیرگذار در هنر معاصر ایران است. او را از نخستین هنرمندانی میدانند که به خلق نقاشیخط در دوره معاصر پرداخته است.

masterpieces