بیتا صدری

بیتا صدری

متولد ۱۳۶۵/۲/۲۰

کاردانی گرافیک

نمایشگاه‌های شرکت کرده :
شرکت در نمایشگاه انفرادی در گالری نگاه ۱۴۰۲
شرکت در نمابشگاه گروهی گالری عصر ۱۴۰۲
شرکت در نمایشگاه گروهی گالری اچ ۱۴۰۱
شرکت در نمایشگاه گروهی گالری‌هارمونی ۱۴۰۱
شرکت در جشنواره ساتین۱۴۰۰
شرکت در نمایشگاه گروهی گالری بهارک ۱۳۹۹
شرکت در نمایشگاه گروهی ارته دیزاین۱۳۹۹

masterpieces