آخرین رویداد گالری نگاه در سال ۹۷

آخرین نمایشگاه گالری نگاه در سال ۹۷ ” برهه ” نام دارد. نمایشگاه طراحی شاگردان استاد عظیم مر کباتچی از ۱۰ اسفند تا ۲۴ اسفند در گالری نگاه بر پا خواهد بود.

masterpieces