نمایشگاه آثار برگزیده هنر ایران

۱۸ دی تا ۳۰ دی ۹۳

آثار (رضا یار احمدی ، منوچهر نیازی ، مصطفی دشتی ، سیراک ملکونیان ، منوچهر معتبر ، گیتی سیف ، ژازه طباطباییی ، بهمن محصص ، اردشیر محصص ، محمود سبزی ، عین الدین صادق زاده ، علی شیرازی ، غلامحسین نامی‌، منوچهر صفرزاده )

masterpieces