گالری نگاه

“جستار”

نمایشگاه گروهی عکاسی

کیوریتور:‌هادی صمدی

سعید قویدل، زهرا حسن پور ، مقداد سمائی، شایا یوسفی ، حسین بابایی، عسل صفری ، فاطمه خوشنام ، صدف جهانیان ، بهناز بروار ، طهورا لعلی و  مریم مردانی

افتتاحیه : جمعه ۲۷مهر ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰

اختتامیه ۹ آبان ماه