گالری نگاه

تلورانس خط

از خط تا نقاشی خط

هنرمندان :

احمد اریامنش – امیرعلى ایزدى – محسن دایى نبى – رضا_رینه اى –‌هادى روشن ضمیر – محمود زنده رودى – علیرضا سعادتمند – على شیرازى – عین الدین صادق زاده -کوروش قاضى مراد
-ذبیح الله لولویىمهر – رضا مافى احمدمحمدپور

گشایش : جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه 

ساعت ۱۶ تا ۲۰

پایان: چهارشنبه ۲۲ خرداد